Dzieje Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego sięgają  drugiej połowy XIX wieku.

  Decyzję o ulokowaniu w Leśnicy Zakładu Opiekuńczego podjęło w 1865r. „Towarzystwo dla Wychowania

 i Nauczania Dzieci Upośledzonych Umysłowo Górnego Śląska”.

Jednak wojna prusko- austriacka z 1866 roku przerwała  działalność Towarzystwa.

Dopiero w 1870 r. wrócono do tej sprawy, co zaowocowało otwarciem dnia 30 października 1871 roku

Prowincjonalnego Zakładu Opiekuńczo- Wychowawczego 

w  przekazanym na ten cel przez Radę Miejską Leśnicy budynku przy obecnej ul. Zdzieszowickiej.

W roku 1875 zakład liczył już 30 wychowanków.

Budowę obecnej siedziby Ośrodka przy ul. Kozielskiej rozpoczęto w 1880 r.

30 października 1880r. położono kamień węgielny pod budowę pierwszego budynku.

Powstał duży kompleks budynków, z których pierwszy, Dom Dziewcząt (dzisiejsza szkoła)

został oddany do użytku już  1 kwietnia 1891 roku.

 

widok na Ośrodek

 

 

   szpital

 

    dom dziewcząt  

 

chłopcy ćwiczą prostą sylwetkę

 

lekcja robótek

 

klasa I

 

kaplica szkolna

 

 uczniowie pracują na ogrodzie

 

W 1896 r. wybudowano salę gimnastyczną, a w 1899r. powstał Dom Chłopców- obecny internat.

                    Po drugiej stronie ulicy Kozielskiej w latach 1904/05 wzniesiono budynek dyrekcji.

                                                       

                                                                                        

                                internat chłopców                              

  dyrekcja    

 

 W najlepszym okresie swego rozwoju, w pierwszej połowie XX wieku, przebywało w placówce przeciętnie 500 wychowanków.

Zakład był samowystarczalny. Posiadał 360 ha gruntów, budynki mieszkalne dla pracowników,

własne zaplecze gospodarcze z pralnią, kuchnią, piekarnią, centralną kotłownią parową, studnią głębinową.

Gospodarstwo rolne „Pokój” oraz ogrodnictwo zakładowe umożliwiały przysposobienie zawodowe

wychowanków w zakresie uprawy roli, hodowli bydła, ogrodnictwa, warzywnictwa i sadownictwa.

        

              

             Kształcił również w zawodach rzemieślniczych, m.in. w warsztacie stolarskim, ślusarskim,

krawieckim, szewskim, koszykarskim, szczotkarskim i introligatorskim.

                         

 zajęcia praktyczne

 

 

 

                                                   

 

   

 

HISTORIA SOSW OD ROKU 1945

 

    W chwili zakończenia II wojny światowej 20 budynków mieszkalnych i gospodarczych Zakładu było zdewastowanych, a budynek Domu Dziewcząt spalony. Jednak już w październiku 1945r. na bazie Zakładu powstało Państwowe Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne.

    Jednak w związku z małym naborem do Gimnazjum i Liceum (Leśnica  liczyła wtedy tylko niecałe 2 tys. mieszkańców), w 1948 r.  Kuratorium Oświaty w Katowicach podjęło decyzję o reaktywowaniu w Leśnicy szkolnictwa specjalnego.

    W  1948 roku (15 X) nastąpiło oficjalne otwarcie Państwowego Zakładu Wychowawczego w Leśnicy Opolskiej, który w 1962 r. zmienił nazwę na Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy. 

    Reforma szkolnictwa z 2000 r. zaowocowała powstaniem Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym

   

    W ciągu tych wielu lat, w których istniał  Prowincjonalny Zakład Opiekuńczo- Wychowawczy, Państwowe Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne, Państwowy Zakład Wychowawczy a następnie Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, tysiące dzieci specjalnej troski  ukończyły szkołę podstawową, zdobyły zawód  w szkole zawodowej lub zostały przysposobione do wykonywania zawodu.

 

Szkoła Zawodowa Specjalna w swej działalności kształciła młodzież w następujących kierunkach

szewc, rolnik -do roku 1964

malarz pokojowy do roku 1970

betoniarz

W okresie 40-lecia do roku1988 zasadnicza szkołę Zawodową ukończyło 1612 uczniow w tym: 705 dziewcząt i 907 chłopców

          

Dyrektorami Ośrodka od 1948 do 1988  byli:   Franciszek Przywara, Edgar Żurek, Daniel Przybłek, Antoni Binkowski. (stoją od lewej)

 

 

Dumą Ośrodka była orkiestra prowadzona przez Witolda Hybla

 

 

 

 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zawody:

krawiec odzieży damaskiej lekkiej

   nauka praktyczna pod kierunkiem Marii Siodłak               zajęcia teoretyczne prowadzi Maria Giemza

  

 

stolarz

nauka praktyczna

 

murarze

Zakończenie nauki w szkole zawodowej i egzamin przed komisją powołaną przez dyrektora szkoły.

 

 

 

 W Ośrodku,  zawsze był czas na naukę, sport i zabawę.

     

 

 

W SOSW prężnie działali harcerze

 

 

 

Obchody 35- lecia SOSW                                               

 

 

wychowywano przez pracę